Důležité info


Organizace školního roku 2023 / 2024

Zahájení období školního vyučování: 04. 09. 2023

I. pololetí: 01. 09. 2023 - 31. 01. 2024

II. pololetí: 01. 02. 2024 - 30. 06. 2024

Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 02. 01. 2024

Pololetní prázdniny: 02. 02. 2024

Jarní prázdniny: 05. 02. 2024 - 11. 02. 2024

Velikonoční prázdniny: 28. 03. 2024

Hlavní prázdniny: 29. 06. 2024 - 01. 09. 2024

Den otevřených dveří: 14. 02. 2024 od 16:30 (v rámci akce pro předškoláky)

Ředitelské dny: 29.09.2023 a 09.05. a 10.05.2024

Zápis do 1.ročníku ZŠ: 10.04.2024 a 11.04.2024 od 15 00 do 17 00 hod.

Náhradní termíny: u zástupkyně ředitele dle telefonické dohody (8 00 - 14 00 hod.)

Termíny pedagogických rad: 30. 08. 2023 01. 11. 2023 24. 01. 2024


16. 04. 2024 12. 06. 2024

Ukončení klasifikace za I. pololetí: 26. 01. 2024

Ukončení klasifikace za II. pololetí: 14. 06. 2024

Třídní schůzky: 04. 09. 2023 pro 1. třídy ( od 17 00 hod.)

Pohovorové hodiny: 07.11.2023 16.01.2024 16.04.2024 11.6.2024


(vždy 17 – 19 hod.)

Individuální pohovor s učitelem si mohou rodiče domluvit

telefonicky/emailem.

Provoz školní družiny: Ranní provoz: 06 30 – 08 00 hod.

Odpolední provoz: 11 40 – 17 30 hod.


Mobilní tel. ŠD: 607 481 014, 739 990 430


Příspěvek na provoz ŠD: 400,- Kč měsíčně.

Forma placení: pololetně (složenkou, převodem atp. )

Rodiče předloží doklad o zaplacení vychovatelce.

Při nepřítomnosti dítěte ve ŠD se poplatek nevrací.


Školní jídelna:

Výdej obědů: 11:45 – 14:00 hodin

Ceny obědů ve školním roce 2022/2023

I. 7-10 let 29,- Kč            

II. 11-14 let 31,-Kč         

III. 15 a více let 33,- Kč

 

Placení stravného: inkasem z běžného účtu, trvalým příkazem. 

Stravné musí být zaplaceno každého 1. dne v měsíci (netýká se inkasní platby). V opačném

případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán.

Důležité upozornění – odhlašování obědů:

Při nemoci nebo neplánované absenci žáka ve škole není možné si oběd odebrat do přinesených

nádob. V případě neplánované nepřítomnosti žáka 

je třeba oběd ODHLÁSIT nejpozději do 8,15 hodin téhož dne  –  e-mail, záznamník

Podrobnější informace na stránkách školní jídelny

Omlouvání žáka:

Nejpozději do 48 hod. od začátku absence žáka.

a) telefonicky tel: 272 934 191

b) e – mail: TÚ, info@donovalskazs.cz

c) písemně do schránky školy

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce (notýsku) rodičem nebo

lékařem.

Ve výjimečných případech si škola vyhrazuje právo vyžadovat omluvení žáka pouze lékařem.

Uvolňování žáka z vyučování:

a) na 1 - 3 dny na žádost rodičů uvolňuje třídní učitel

b) na 4 a více dnů uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem tř. uč

(Žádosti se zdůvodněním předávejte řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů.)

c) v době vyučování může být žák uvolněn (např. návštěva lékaře) po předložení omluvenky.

Budovu školy může žák opustit pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Po dobu nepřítomnosti žáka ve vyučování odpovídají rodiče a žák za řádné doplnění učiva!